ارتباط با بخش پشتیبانی
تلفن: 3141

Zabansara Educational & Cultural Institute!
تور مسافرتی تنگ اردشیری ویژه پرسنل
تاریخ برگزاری: 1396/06/10 جمعه
از ساعت: 01:00 الی 23:20
شهریه: 999999999 ریال
مکان برگزاری: تنگ اردشیری
مجری: روابط عمومی زبانسرا بوشهر
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
توضیحات: برنامه‌ی اردوی طبیعت گردی زبانسرا تنگ اردشیری: تاریخ برنامه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت حرکت ۱:۳۰ بامداد
01Board Games Cafe Jenga-Teenager
تاریخ برگزاری: 1396/06/02 پنجشنبه
از ساعت: 09:00 الی 11:00
شهریه: 100000 ریال
مکان برگزاری: خیابان بیسیم.بعد از مبل آرین کافه وطن
مجری: خانم فرانک دهقانی
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
توضیحات:
IELTS Mock
تاریخ برگزاری: 1396/06/01 چهارشنبه
از ساعت: 09:00 الی 12:00
شهریه: 500000 ریال
مکان برگزاری: میدان امام کوچه جنب استانداری زبانسرا خواهران مرکزی
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
توضیحات:
ZMovies
تاریخ برگزاری: 1396/06/24 جمعه
از ساعت: 17:00 الی 19:00
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
ثبت نام در این جلسه
توضیحات:
02نمایش عروسکی
تاریخ برگزاری: 1396/06/21 سه شنبه
از ساعت: 11:00 الی 12:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
ثبت نام در این جلسه
توضیحات:
01نمایش عروسکی
تاریخ برگزاری: 1396/06/21 سه شنبه
از ساعت: 09:00 الی 10:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
ثبت نام در این جلسه
توضیحات:
02Fun Time
تاریخ برگزاری: 1396/06/14 سه شنبه
از ساعت: 11:00 الی 12:30
شهریه: 100000 ریال
مکان برگزاری: میدان امام کوچه جنب استانداری زبانسرا خواهران مرکزی
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
ثبت نام در این جلسه
توضیحات:
01Fun Time
تاریخ برگزاری: 1396/06/14 سه شنبه
از ساعت: 09:00 الی 10:30
شهریه: 100000 ریال
مکان برگزاری: میدان امام کوچه جنب استانداری زبانسرا خواهران مرکزی
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
ثبت نام در این جلسه
توضیحات:
02Board Games Cafe Jenga-Adult
تاریخ برگزاری: 1396/06/02 پنجشنبه
از ساعت: 11:30 الی 13:30
شهریه: 100000 ریال
مکان برگزاری: خیابان بیسیم.بعد از مبل آرین کافه وطن
مجری: آقای فرزاد سلیمانی
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
ظرفیت تکمیل شده
توضیحات:
05Tiny Show-Oliver Goes to Sports Club
تاریخ برگزاری: 1396/05/13 جمعه
از ساعت: 18:00 الی 19:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
04Tiny Show-Oliver Goes to Sports Club
تاریخ برگزاری: 1396/05/13 جمعه
از ساعت: 17:00 الی 18:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
03ّTiny Show-Oliver Goes to Sports Club
تاریخ برگزاری: 1396/05/12 پنجشنبه
از ساعت: 21:00 الی 22:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
02Tiny Show-Oliver Goes to Sports Club
تاریخ برگزاری: 1396/05/12 پنجشنبه
از ساعت: 19:00 الی 20:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
01ّTiny Show-Oliver Goes to Sports Club
تاریخ برگزاری: 1396/05/12 پنجشنبه
از ساعت: 17:00 الی 18:00
شهریه: 70000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
06ّFuntime-Kids 2
تاریخ برگزاری: 1396/05/07 شنبه
از ساعت: 11:30 الی 13:30
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری: آقای حامد نسترن
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
07Funtime-Teenager 2
تاریخ برگزاری: 1396/05/07 شنبه
از ساعت: 09:00 الی 11:00
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری:
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
04ّFuntime-Teenager
تاریخ برگزاری: 1396/05/06 جمعه
از ساعت: 20:00 الی 22:00
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری: آقای حامد نسترن
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
03ّFuntime-Adult-2
تاریخ برگزاری: 1396/05/06 جمعه
از ساعت: 17:30 الی 19:30
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری: آقای حامد نسترن
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
05ّFuntime-Special-With Lunch
تاریخ برگزاری: 1396/05/06 جمعه
از ساعت: 14:00 الی 17:00
شهریه: 160000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری: آقای فرزاد سلیمانی
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
02ّFuntime-Adult
تاریخ برگزاری: 1396/05/06 جمعه
از ساعت: 11:30 الی 13:30
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری: آقای فرزاد سلیمانی
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
01ّFuntime-Kids
تاریخ برگزاری: 1396/05/06 جمعه
از ساعت: 09:00 الی 11:00
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا بوشهر
مجری: خانم رویا بهلولی
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
1-TalkTime (My life without me)
تاریخ برگزاری: 1396/04/22 پنجشنبه
از ساعت: 11:00 الی 12:30
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری: مرجان ستوده
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
2-TalkTime (My life without me)
تاریخ برگزاری: 1396/04/22 پنجشنبه
از ساعت: 09:00 الی 10:30
شهریه: 50000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه کوچه تعزیرات زبانسرا واحد تخصصی بزرگسال
مجری: حامد نسترن
مهمان ویژه:
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:
Fun Time (Iftar)
تاریخ برگزاری: 1396/04/01 پنجشنبه
از ساعت: 19:30 الی 22:00
شهریه: 120000 ریال
مکان برگزاری: خیابان فرودگاه روبروی خشکبار مجلسی زبانسرا
مجری: Mr Hamed Nastaran
مهمان ویژه: Mr Ali Tavafi
جنسیت: مختلط-ویژه آقایان و بانوان
جلسه برگزار شده
توضیحات:

اطلاعات تماس

  • بوشهر میدان امام خمینی کوچه استانداری
  • کد پستی: 7515735996
  • تلفن: (077) 3141
  • فکس: (021) 89775577
  • پست الکترونیک: info@3141.ir
  • پایگاه اینترنتی: www.3141.ir
  • شماره پیامک: 300003141

نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیک تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

© 1372-1395 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر می باشد.