ارتباط با بخش پشتیبانی
تلفن: 3141

Zabansara Educational & Cultural Institute!

اساتید فعال

موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر

آقای غلامعلی طوافی آزاد

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: TCC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 4

آقای امیر کریمی گرمسیری

کارشناسی
آموزش زبان
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 5

خانم فاطمه صاحبی

دانشجوی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 9

آقای علی منصوری نژاد

دکتری
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی, خواهران مرکزی


خانم رضوان آسیه

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: TCC, YACC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 5

خانم مریم استوار

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, CHC, KCC, YACC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 3

خانم صدیقه بهلولی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC, TCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 3

آقای یوسف دریایی نژاد

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال


تعداد نظر کاربران: 3

خانم معصومه رایانی

دانشجوی کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 3

خانم فاطمه زیرراهیان

دانشجوی مقطع دکتری
فیزیولوژی ورزشی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 3

خانم سیده سکینه گلافان

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, GRC, TCC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 3

آقای عباس معینی

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, GRC, TCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 3

خانم زینب عقیلی مهر

کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 2

خانم لیلا ابوالحسن زاده

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان


تعداد نظر کاربران: 1

آقای مسعود اسالم

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, تخصصی کودکان و نوجوانان


تعداد نظر کاربران: 1

خانم فاطمه امیری نژاد

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم سهیلا دشتی زاده

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم فرانک دهقانی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, Chat, Chat&Film, IELTS
واحد آموزشی: برادران بزرگسال


تعداد نظر کاربران: 1

خانم زهرا رشیدی راشدی

کارشناسی
مترجمی ربان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, CHC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان


تعداد نظر کاربران: 1

آقای محمدجواد رمضانی

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC
واحد آموزشی: خواهران بهمنی, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

آقاي حسین روشن بین

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 1

آقای دانیال زارع

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC
واحد آموزشی: واحد عسلویه


تعداد نظر کاربران: 1

خانم فریبا فتاحیان

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: AIC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران بهمنی, خواهران مرکزی


تعداد نظر کاربران: 1

آقای غلامعلی فخرالدینی

دانشجوی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: AIC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال


تعداد نظر کاربران: 1

خانم فاطمه قایدحسینی

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, CHC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم نسترن نادری

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: KCC, YCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 1

آقای حامد نسترن

کارشناسی
مهندسی نفت
تدریس دوره های: ACC, DEC, GRC, IELTS
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, برادران بهمنی, خواهران مرکزی, غیر حضوری


تعداد نظر کاربران: 1

خانم فاطمه هژبریان

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: خواهران بهمنی


تعداد نظر کاربران: 1

خانم رضوان اندرزیتدریس دوره های: CHC, KCC, YCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران بهمنی


خانم زهرا اکباتانی

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


خانم راضیه ایران پور

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, CHC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران مرکزی


خانم سمیه بنافی

کارشناسی/کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی/مدیریت آموزشی
تدریس دوره های: CHC, YCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان


خانم زهرا بهادری

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: TCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


خانم اسما پوربهی

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: CHC, KCC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


خانم فاطمه تبرته فراهاني

دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسي برق
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


خانم نشمین تربیت

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: KCC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


آقای حمزه جمالی

کارشناسی
مهندسی دریا-کشتی سازی
تدریس دوره های: TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران مرکزی


خانم طاهره جمهیری

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


خانم فرشته حاجی دیوجی

کارشناسی ارشد
فرهنگ و زبان های باستانی
تدریس دوره های: CHC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران مرکزی


خانم مریم حمزه ئیان

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: TCC, TTC*
واحد آموزشی: خواهران مرکزی, غیر حضوری


خانم زهرا حیات داوودی

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC
واحد آموزشی: خواهران بهمنی


خانم زهرا خوش طینت

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران مرکزی


خانم سارا دشتی

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


خانم مهرانگیز دشتی

کارشناسی ارشد
برنامه ریزی آموزشی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران مرکزی


آقاي ایمان دشتی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, IELTS, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران مرکزی


خانم نعیمه دهقانی

کارشناسی ارشد
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


خانم سمانه دیباجی شیشوان

کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC, YCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران بهمنی


خانم زهره رفیعی

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: TCC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


خانم مریم زارعیتدریس دوره های: CHC, YCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران بهمنی


خانم مرجان ستوده

دانشجوی مقطع دکتری
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: DEC
واحد آموزشی: غیر حضوری


آقای فرزاد سلیمانی

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
تدریس دوره های: ACC, GRC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران مرکزی


خانم لیلا شادی

دانشجوی دکتری
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


آقای رضا شجاعیتدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران بهمنی


خانم مینا شش بلوکی

کارشناسی
فن آوری اطلاعات
تدریس دوره های: FCC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


خانم مهربان شفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


خانم پردیس صدر

دانشجوی کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران بهمنی


آقاي محمد غریبیتدریس دوره های: TCC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال


آقاي محسن غلامزاده فرد

کارشناسی
برق قدرت
تدریس دوره های: AIC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, برادران بهمنی, خواهران بهمنی


خانم مریم فریدون نژاد

کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


خانم اشرف فریور

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: خواهران مرکزی


آقاي فرشاد فقیهتدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, برادران بهمنی


خانم ندا قاسمی زاده


مترجمی زان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, CHC, KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان, خواهران مرکزی


خانم فاطمه گلزاری

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: CHC, KCC, YCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان


خانم محبوبه منصورزاده

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: KCC
واحد آموزشی: تخصصی کودکان و نوجوانان


خانم سیده نهال موسوی

کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی


آقای کاظم نجیبی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, AIC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال


خانم لادن نوبخت

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


خانم فاطمه هژبری

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: خواهران بهمنی


خانم فاطمه کدایی

کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, YACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال


خانم فاطمه کشتکار

دانشجوی کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
تدریس دوره های: ACC, TCC, YACC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی


خانم مرضیه کوثر

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ADC, KCC
واحد آموزشی: برادران بهمنی, خواهران بهمنی, خواهران مرکزی


خانم مریم یزدان پناهی

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
تدریس دوره های: ACC
واحد آموزشی: برادران بزرگسال, خواهران مرکزی


اطلاعات تماس

  • بوشهر میدان امام خمینی کوچه استانداری
  • کد پستی: 7515735996
  • تلفن: (077) 3141
  • فکس: (021) 89775577
  • پست الکترونیک: info@3141.ir
  • پایگاه اینترنتی: www.3141.ir
  • شماره پیامک: 300003141

نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیک تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

© 1372-1395 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی زبانسرا بوشهر می باشد.