اعطا ي مدارك بين المللي flyers از دانشگاه كمبريج به زبان آموزان باحضور اوليای آنها

photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۱۸ (2)

 

photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۱۸ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۱۹ (2) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۱۹ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۰ (2) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۰ (3) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۰ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۱ (2) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۱ (3) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۱ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۲ (2) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۲ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۳ (2) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۳ (3) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۳ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۴ (2) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۴ (3) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۴ photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۵ (2) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۵ (3) photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۶-۵۴-۲۵